බ්ලොක්ගල් යන්ත්‍ර @ Galle

More Views

බ්ලොක්ගල් යන්ත්‍ර

Galle

LKR155,000.00

මිල කථා කරගත හැක


එකවර බ්ලොක් ගල් 3 සිට 7 දක්වා පොලව මත හෝ ලෑලි රාමු මත සැක සිමේ අර්ධ ස්වංක්‍රිය බ්ලොක්ගල් යන්ත්‍ර හා බ්ලොක්ගල් මිශ්‍රන යන්ත්‍ර
දිනකට බ්ලොක් ගල් 1500 ක් සේවකයන් දෙදෙනෙකට නිපදවිමේ හැකියාව
තනි පුද්ගලයෙකුටද ක්‍රියා කල හැක.
ශබ්දය අවම කර ඇත.
යන්ත්‍රයට ඔබ වැය කළ මුදල ඔබ කරන දින 60 කදි ඔබට
වැලි හා පස් පැයකට ක්‍රියුබ් 3 ක් පමණ හලා ගත හැකි යන්ත්‍ර
දිවයින පුරා ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා දිය හැකිය.